Samverkan

Vindelälven-Juhtatdahka vill gärna kroka arm med människor och verksamheter i olika former! Vi verkar för att vara en neutral arena för samverkan och vill gärna på andra sätt samverka med personer och organisationer som driver projekt och verksamhet som syftar till en hållbar utveckling i området.

Om du vill samverka med Vindelälven-Juhtatdahka, kontakta Anders Esselin 070-273 09 45, biosfar@vindelalven.se.

Samverkanspartners

Svenska biosfärprogrammet
Den nationella samordningen för Sveriges biosfärområden.

Läs mer här: Biosfärprogrammet Sverige

UNESCO:s Man and the biosphere programme
Det internationella biosfärprogrammet.

Läs mer här: Unesco

MOBEVI – Mobilitet och transporter för besöksnäringen efter Väg 363 och Vindelälven-Juhtatdahka
Syfte: Att genomföra en förstudie för att förbereda ett test av en hållbar transport- och mobilitetslösning för besökare och matvaror i stråket Vindelälven-Juhtatdahka/Väg 363. Det övergripande målet är ökad tillgänglighet och mobilitet, och hållbart resande och hållbara transporter, framför allt inom besöksnäringen på landsbygden. I förlängningen bidrar detta till regional utveckling, landsbygdsutveckling och Sveriges klimatmål.

Projektägare: Region Västerbotten
Projektpartners: Tillväxtverket, Trafikverket och Designhögskolan
Projekttid: Start 1/9 2018 Slut 31/12 2019
Läs mer här: Mobevi

Stiftelsen Vindelälvsfiske
Syfte: Stiftelsens ändamål är att stödja och utveckla bygd och människor genom att utge bidrag till projekt och investeringar. Insatserna ska, i någon form vara knutna till verksamhet som berör fiskerättsägare i Vindelälven. Syftet är att förbättra fiskproduktion och fiskeresurser samt möjlighet att nyttja detsamma inom Vindelälvens avrinningsområde uppströms Stornorrfors dämningsområde. Om nämnda syfte gagnas får bidrag utges till projekt som sker även utanför nyssnämnda geografiska område. Syftet med stiftelsen är att dess tillgångar helt skall förbrukas för det angivna ändamålet. Ca 20 pågående projekt.

Projekttid: till minst 2027
Projektägare: Stiftelsen Vindelälvsfiske (fiskerättsägare i området)
Läs mer här: Stiftelsen Vindelälvsfiske

Leader Fiskeområde Vindelälven
Syfte: Att samverka med andra aktörer i regionen för att lägga grunden till en hållbar utveckling i området; att fördela medel till projekt som bidrar till att skapa: En förvaltning som säkerställer ett långsiktigt hållbart nyttjande av fiskresursen; En samverkan som skapar samsyn och delaktighet; En förbättrad miljö som skapar förutsättningar för reproduktion av fisk; En ökad tillgänglighet till fisket såväl fysiskt som mentalt för ortsbor och besökare.

Projekttid: 2016-2022
Projektägare: Föreningen Vindelälvens Fiskeområde
Läs mer här: Leader Fiskeområde Vindelälven