Pågående projekt

Biosfärområden utses baserat på goda initiativ som redan har genomförts, som pågår och som kommer att genomföras i framtiden. En utmärkelse till biosfärområde är därmed en hyllning till alla dessa insatser också – oavsett om biosfärorganisationen har varit inblandad eller inte.

Om du har tips på tidigare, pågående eller kommande verksamheter som syftar till hållbar utveckling i området och som förtjänar att berättas om, kontakta Cecilia Wallinder, 070-228 88 80, cecilia@vindelalven.se.

Skolan i ett biosfärområde
Syfte: Att lyfta byns historia och även fånga barnens intresse för vårt område i världen. Att känna sin historia och därigenom se sin framtid. Att få höra barnens tankar kring hållbarhet och vad man ska kunna leva på i framtiden.

Projekttid: september 2018-maj 2019

Projektägare: Rusksele Hembygdsförening (Erik Alnersson)

Fiskepoesi
Syfte: Poesisällskapet bjuder in till olika workshop runt om i Sorsele kommun och försöker engagera många att skriva om fisk och fiske i Vindelälven och dess olika biflöden. Vi planerar att framföra dikterna vid olika fiskeevenemang. Slutmålet är att sammanställa en antologi med dikter och fotografier inspirerade från Vindelälven och fisket i Sorsele kommun.

Projekttid: juni 2018-juni 2019

Projektägare: Sorsele poesisällskap (Carina Bergström)

Várieste miärrije
Syfte: Att genom intervjuer och arkivmaterial insamla umesamiska namn på fjäll- och ortnamn längs Vindelälven och tyda de namn som redan finns på kartan (med fokus på Vindelfjällens naturreservat). Att bevara språk, traditionell kunskap om natur- och kultur samt levandegöra kunskapen för att säkra generationsväxling. Att använda intervjumaterial, berättelser och andra intressanta saker som kommer fram till att bli barnböcker och därmed säkra att vår berättartradition och viktiga historier kommer fram i ljuset.

Projekttid:

Projektägare: Sara-Helén Persson och Sophia Rehnfjell, Ran sameby

Certifiering av hållbart fiske efter öring och röding i fjällsjöar

Syfte: Att med vetenskapliga metoder studera och utvärdera förvaltning och långsiktigt hållbara uttag av fjällfiskbestånd samt hur klimatförändringseffekter påverkar fiskproduktion i fjällsjöar.

Projekttid:

Projektägare: Pär Byström, Umeå Universitet Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Förstudie om fullfoder – samverkan mellan lantbrukare och rennäring. Syfte: Det övergripande syftet för rennäringen är att få tillgång till ett bra och ekonomiskt foder för stödutfodring av renarna. För de jordbrukare som deltar handlar det om möjligheter till lönsamma affärer, och för båda näringarna har projektet möjlighet att skapa bättre relationer då båda drar nytta av en samverkan. Det specifika syftet med denna förstudie är att sammanställa hittills gjorda erfarenheter; att samla ett antal intressenter och kompetenser för att bygga en projektgrupp/ett partnerskap; och att färdigställa en ansökan om finansiering för ett fullskaligt, flerårigt projekt.

Projekttid: jan 2019-maj 2019.

Projektägare: LRF Västerbotten (Arne Lindström)

Förstudie om klimatanpassning i Rans sameby
Syfte: Att gemensamt i samebyn komma fram till genomförbara förslag och idéer hur samebyn ska växa starkare genom tider av förändring, bibehålla traditionell kunskap och vidareutveckla en livskraftig, harmonisk och naturbetesbaserad renskötsel med fokus på familjerna, naturen och omsorg för renen. Ambitionen är att förstudien ska utmynna i en projektansökan för genomförande.

Projekttid: 2019-01-01-2019-06-30.

Projektägare: Ran Sameby (Linn Larsson)

Inventering av kulturmarker inom Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatområde
Syfte
– Att identifiera lämpliga kulturmarker och kulturobjekt i området som haft betydelse för den biologiska mångfalden. Exempel är gamla bosättningar, marker som betats, områden som utnyttjats för strandslåtter och myrslåtter samt samiska vallar och andra områden som bl.a. hör till renskötseln

– Att samla identifierade objekt och därtill hörande information i en databas

– Att undersöka hur markägare, djurhållare och andra aktörer i landskapet ser på framtiden för de identifierade objekten

– Att göra en handlingsplan för vilka värdefulla kulturlämningar som bör restaureras, hur de kan fortsätta hävdas och göras tillgängliga för en intresserad allmänhet och därmed berika biosfärkandidatområdet

– Att färdigställa en större EU-ansökan (LIFE-fonden) för att finansiera restaurering och fortsatt hävd med betande djur, slåtter, etc av särskilt värdefulla kulturmarker

Projekttid: januari 2019-augusti 2019

Projektägare: Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatområde

Kurs i samisk byggkultur med taklagsfest

Syfte och mål
Syftet med timringskursen är att bevara och föra vidare kunskapen i samisk byggnadskultur och ett långsiktigt hållbart boende och byggkunskap för alla. Målet är att uppföra minst två skogssamekåtor och en förrådskoja eller skogs/fjällkoja. Dessutom att hålla en kurs i Sorsele där den ena skogssamekåtan skall stå och den andra kursen i Ammarnäs där kåta och koja ska uppföras på föreningens mark. För att uppmärksamma kurserna avslutas de genom två taklagsfester som traditionen bjuder. Vi erbjuder förstås samiska delikatesser för besökare och allmänhet till ett angenämt pris.

Projekttid: 1 juli 2019 – 1 september 2019
Projektägare: Ammarnäs Sameförening (Eva Mikaelsson)