Om projektet

Projektledaren Ulla Blomqvist på ett möte på Sandsjögården med livsmedelsproducenter och kockar. Med på bilden är också Anders Skum, Fjällvilt och Lena Andersson-A-son från Renvilt AB. (Foto: Gunnar Forsgren)
Projektledaren Ulla Blomqvist på ett möte på Sandsjögården med livsmedelsproducenter och kockar. Med på bilden är också Anders Skum, Fjällvilt och Lena Andersson-A-son från Renvilt AB. (Foto: Gunnar Forsgren)

Faktauppgifter

Projektägare: Akademi Norr
Projektledare: Ulla Blomqvist
Projektadministratör: Mia Lundgren

Projektet har hittills huvudsakligen finansierats med stöd av Länsstyrelsen i Västerbottens län (Matlandet Sverige) samt med ett bidrag från Region Västerbotten. Utan initiala insatser från Per-Göran Persson – ansvarig handläggare för Matlandet på Länsstyrelsen – hade inte projektet blivit av!

Akademi Norr utgör också ett viktigt stöd främst genom verksamhetschefen Anne Åberg och ekonomiansvarige Gudrun Viklund.

Viktiga samarbetspartners är dels Gold of Lapland genom dess verksamhetsansvariga Karin Fällman dels LRF och dess affärsutvecklare Gunnar Forsgren samt Vindelälvskommunerna (VIKOM).

Allra viktigast för projektets genomförande har dock de företag som medverkat varit och många eldsjälar återfinns i denna grupp.

Projektets huvudidé

Besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna såväl internationellt som nationellt. Projektets huvudidé är att bidra till en utveckling av matturismen efter och omkring Vindelälven i syfte att bl a bevara en levande landsbygd och öppna landskap samt att skapa fler arbetstillfällen. Ökad matturism utgör ett viktigt komplement till den växande naturturismen efter och omkring ”nationalklenoden” Vindelälven. De senaste årens utveckling i Jämtland utgör en god förebild.

Sammanfattning av arbetet med Route Gastronomique 2012-2014

En förstudie gjordes våren 2012 på uppdrag av VIKOM-kommunerna av Ulla Blomqvist assisterad av Mia Lundgren om förutsättningarna att utveckla besöksnäringen efter och omkring Vindelälven med fokus på matupplevelser. Den kompletterades så småningom med en mindre förstudie som gjordes av Ulla Blomqvist på uppdrag av Gold of Lapland och som omfattade främst Malå och Norsjö kommuner. Dessa låg sedan som grund för ansökningar om medel från Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Västerbotten samt Region Västerbotten.

Ladda ner förstudien

Huvuddelen av tilldelade medel har använts för kompetensutveckling av kockar och matsalspersonal samt matproducenter. Utbildningen har skett dels via kursdagar dels via matevent med ”fine dining” på flera av de restauranger/matställen som deltagit i projektet. Producenter av lokala råvaror och förädlade livsmedel har kartlagts och utgjort en viktig del i de event som ordnats. Målet har varit att få igång processer som sammantaget leder till en mer exportmogen besöksnäring. Erfarenheterna från de event som anordnats är goda, de har rönt stor uppskattning av såväl lokalbefolkningen som tillresande gäster.

Marknadsföring och information är viktiga verktyg för att nå olika målgrupper. Ett arbete med nya webbaserade lösningar har påbörjats under senhösten 2014. Sociala medier har visat sig vara allt viktigare i utvecklingen av nya destinationer och förpackningen av såväl matupplevelser som naturupplevelser. Mot denna bakgrund har ett samarbete har inletts med programmet Digital medieproduktion på Umeå universitet.

Kompetensutveckling och utbildning är ingen ”quick-fix” – det tar tid att ändra attityder, bearbeta ny kunskap och dessutom implementera dessa i sin verksamhet. De insatser som gjorts hitintills inom ramen för Route Gastronomique utgör ett viktigt första steg mot en mer exportmogen matturism.

Nästa steg

Involverade företag är redo att ta nästa steg mot en ökad matturism och flera nya har tillkommit!! Det är dags att i än högre grad ta vara på de – i många fall – unika råvaror som finns lokalt och därigenom också bidra till fler arbetstillfällen och en levande landsbygd. Projektet bygger på ”ett underifrånperspektiv” i nära samarbete mellan restauranger /matställen, matproducenter och butiker med målet att skapa ett antal ”gastronomiska pärlor” som kan locka såväl fler internationella gäster som inhemska besökare.

Det fortsatta utvecklingsarbetet bör också kunna ske i samarbete med den nystartade yrkeshögskoleutbildningen vid Tannbergsskolan i Lycksele för gastronomiska kockar / gastronomiska entreprenörer:

rg-partner