Vindelälvens avrinningsområde är ett biosfärområde inom FN-organet Unescos biosfärprogram. Statusen innebär inga nya restriktioner. En Unesco-utmärkelse blir ett erkännande av alla hållbara framtidsinitiativ som pågår i området och skapar utvecklingsmöjligheter – och blir därtill en förebild för Sverige och jämförbara områden i andra länder.

Foto: Ola Jennersten

Vindelälvens avrinningsområde, inklusive Laisdalen, nedre Umeälven och Tavelsjö-Hissjötrakten är ett biosfärområde inom FN-organet Unescos biosfärprogram med namnet Vindelälven-Juhttátahkka – det senare ordet är umesamiska för flyttled och understryker älvdalens betydelse för renskötseln.

I biosfärområden pågår samverkan för att utveckla hållbara lösningar för framtiden, såväl ekonomiska som ekologiska och sociala. Både för oss som lever nu och för kommande generationer. Biosfärområden innebär inga nya restriktioner, begränsningar eller inskränkningar. Genom samarbeten mellan olika aktörer kan vi i stället hjälpas åt att stärka områdets bärkraft. Det handlar om att tillsammans stödja, bevara och utveckla människors livskvalitet och den rika och unika naturen och kulturen i Vindelälven- Juhttátahkka så att alla kan leva, uppleva och må bra i såväl stad som landsbygd, i dag och i framtiden. Detta viktiga arbete görs över kommun- och länsgränser.

Genom att inkludera och sammanföra intresserade aktörer i området och deras olika engagemang och verksamheter kan det planerade biosfärområdet bli verktyget och arenan där långsiktigt hållbar utveckling arbetas fram. Här finns stora utvecklingsmöjligheter för bland annat företag, föreningar och skolor. Exempelvis har många aktörer, från kommuner till företagare, gått samman för att undersöka möjliga lösningar på kollektiva transporter längs väg 363.

Genom att vara en del av det globala biosfärprogrammet lyfts lokala värden samt det attraktiva i att vara, vistas och växa här. Vindelälven- Juhttátahkka är därför en förebild för Sverige och jämförbara områden i andra länder.