Förstudie väg 363, 2017

​Region Västerbotten och Designhögskolan i samverkan för hållbar mobilitet på landsbygden!
Kansliet har varit med i arbetsgruppen för förstudien till projekt MOBEVI (Mobilitet och transporter för besöksnäringen efter Väg 363 och Vindelälven-Juhtatdahka) och sitter även med i styrgruppen. Förstudien kommer att förbereda ett test av en hållbar transport- och mobilitetslösning för besökare och matvaror i stråket och får stöd av Tillväxtverket och Trafikverket med start den 1 september 2018.

Då utvecklingen i besöksnäringen ställer allt större krav på ett systematiskt och strategiskt arbete i kommuner och regioner är en framgångsrik besöksnäring beroende av att näringens behov och perspektiv lyfts in i samhällsplaneringen, exempelvis i infrastrukturplaner och tillgänglighetsfrågor. Det krävs en helhetssyn som omfattar flera verksamhetsområden. Om området Vindelälven – Juhtatdahka blir ett biosfärområde, kommer attraktionskraften men också behovet av hållbara transporter och hållbar turism i området att öka. Västerbottens trafik- och infrastruktursystem är viktiga för den regionala utvecklingen. Länets vidsträckthet, spridda befolkningskoncentrationer och skiftande förutsättningar gör att högkvalitativa och tillgängliga persontransporter är en avgörande framtids- och utvecklingsfråga. Med långa inomregionala avstånd behöver vi även utveckla distansöverbryggande lösningar och innovativa sätt att tillhandahålla service och tjänster. Regionen behöver även bli nåbar och tillgänglig från andra regioner och länder för att vi ska kunna nå vårt mål att öka tillväxten inom besöksnäringen.