MÅNGFALD AV KULTURELLA UTTRYCK

Kulturella och kreativa näringar

BESÖKSNÄRING OCH FRILUFTSLIV FÖR ALLA

Besöksnäring, restaurang, logi

UTVECKLING AV LOKALSAMHÄLLET

Evenemang, service, transport

FISKE I LEVANDE SJÖAR, VATTENDRAG OCH HAV

Fiske och fisketurism, förädling och livsmedelsproduktion

FRAMGÅNGSRIK RENSKÖTSEL

Rennäring, förädling och livsmedelsproduktion

LEVANDE LANDSKAP

Jord- och skogsbruk, förädling och livsmedelsproduktion