V-J som biosfärkandidat

VÅRT UPPDRAG
Biosfärområdeskandidat Vindelälven-Juhtatdahka arbetar med hållbar samhällsutveckling i hela Vindelälvsdalen, ett område som utgörs av Laisälvens, Vindelälvens och nedre Umeälvens avrinningsområden. På uppdrag av Unesco ska vi som biosfärområde arbeta med att hitta lokala lösningar på globala utmaningar.

VÅR VERKSAMHETSIDÉ
Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidat ska vara en neutral arena och katalysator för hållbar utveckling i hela Vindelälvs- och Laisdalen. Föreningen ska verka genom samverkan.

Vår ambition är att:

  • Bevara och utveckla områdets unika värden och förmedla landskapets identitet till människor som bor och verkar i Vindelälvsdalen samt besökare
  • Stödja forskning och praktik samt utgöra en brygga mellan vetenskapliga rön och lokal kunskap samt dess tillämpning
  • Ge de tre dimensionerna i hållbar utveckling –ekologisk, socio-kulturell och ekonomisk – praktisk tillämpning och förankra dem genom olika projekt
  • Bedriva lokalt arbete på ett sätt som bidrar till lösningar på globala utmaningar
  • Fungera som en mötesplats för forskare och praktiker, såväl som för myndigheter, ideella organisationer, företag och enskilda människor
  • Öka kunskapen om den samiska kulturen och om den renskötsel som bedrivs inom Vindelälven-Juhtatdahka.

VÅR ROLL
Vi jobbar på många olika sätt för att hitta lokala lösningar på globala utmaningar och vi har alltid nedanstående fyra roller i tanken då vi gör det.

INSPIRERA – Att inspirera människor som bor och verkar i vårt biosfärområde att hitta sin roll i en hållbar samhällsutveckling
MÄKLA – Att hjälpa människor, organisationer, idéer, kunskap och finansiering komma i kontakt med varandra
PROJEKT- ELLER PROCESSLEDA – Att stödja och driva projekt
AGERA ARENA – Att erbjuda en neutral arena kring vad som är hållbar samhällsutveckling där olika intressen kan mötas för att öka förståelsen för varandras ambitioner.

Vår roll är främst att skapa förutsättningar och underlätta för andra att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

VÅR VISION
Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka; Vild, vacker och världskänd. Ett brusande äventyr från fjäll till hav, med naturens och kulturens mångfald som källa till utveckling, upplevelser och livskvalitet!

Vår värdegrund bygger på att:

  • Vi värdesätter och respekterar människor och natur
  • Vi samspelar och bjuder in
  • Vi utforskar nya sätt varje dag
  • Vi är viktiga i ett större sammanhang.

VÅR ORGANISATION
Det dagliga arbetet i biosfärkandidatsorganisationen sköts av en projektkoordinator samt en kommunikatör. Arbetet styrs av en interimistisk styrelse bestående av 17 styrelsemedlemmar och lika många suppleanter.

VÅRT GLOBALA NÄTVERK
Det finns idag (2017) 672 biosfärområden i 120 olika länder runt om i världen. Du kan läsa mer om dem på Unescos hemsida Jordglob