Vårt biosfärområde

Nationalälven Vindelälven – ”Juhtatdahka”
Vindelälven är en fritt strömmande älv som rinner genom Västerbottens alla landskap – fjäll, skogsland, myr och kust. Den har sina källflöden i Ammarnäsfjällen vid norska gränsen, och rinner ut som biflöde till Umeälven ute vid kusten, en sträcka på närmare 500 kilometer. Vindelälven är en av våra fyra nationalälvar, vilket innebär att den är grundlagsskyddad från att byggas ut.

Vindelälven har liksom dess biflöde Laisälven alltid varit en livsnerv och transportled i landskapet för djur och människor. I älvdalarna finns det spår av jägar- och samlarfolk redan från tiden för den senaste inlandsisens avsmältning. Än idag fungerar Vindelälven som flyttled, och samernas långa, obrutna flytt av renar från fjäll till kust längs älven är unik – en av de längsta förflyttningarna av boskap man känner i nutid. Det umesamiska ordet för flyttled är ”Juhtatdahka”, en bra beskrivning av en av Vindelälvens många funktioner.

Samiskt och svenskt kulturarv
Vindelälvsdalen har ett unikt och rikt kulturarv från den samiska och svenska kulturen. Den kulturella mångfalden i älvdalen utgör en tillgång och en utmaning att förvalta. Det finns till exempel värdefull kunskap i form av språk, hantverk, kultur och näring som riskerar att gå förlorade. Vindelälven som biosfärområde skulle i denna kulturella kontext kunna fungera som ett modellområde för frågor kring identitet, kulturarv, hållbar markanvändning och naturförvaltning.

Öppna, levande landskap
Vindelälvens återkommande översvämningar ger ny näring till dess stränder – en av anledningarna till att man har brukat jorden och hållit tamboskap under århundraden. Området där Vindelälven rinner ihop med Umeälven har varit en jordbruksbygd sedan medeltiden.

Om än villkoren för att försörja sig på traditionellt jordbruk har blivit allt svårare, finns längs Vindelälven ett levande kulturarv i form av ett välhävdat odlingslandskap och öppna betesmarker, som bidrar till den biologiska mångfalden i älvdalen.

Näringar och entreprenörskap
Här finns sådana näringar som traditionellt brukar förknippas med området, som skogsbruk och träförädling, jordbruk, rennäring och numera även besöksnäring – men också handel, kreativa näringar och teknisk innovation. Här finns en stark entreprenörsanda, och en strävan efter att utveckla älvdalen.

Biosfärområdet
Det föreslagna biosfärområdet är cirka 1,3 miljoner hektar stort och sträcker sig från fjäll till kust. Området omfattar Vindelälvens, Laisälvens och nedre Umeälvens avrinningsområden och utgör både en sammanhållen ekologisk som social enhet. Landskapet rymmer en mångfald av natur- och kulturmiljöer som i dagsläget inte finns representerade i biosfärnätverket, varken i Sverige eller internationellt.

Vindelälven är i sin helhet skyddad och omfattas av olika riksintressen och naturskydd. Detta tack vare exempelvis dess biologiska värden, kulturhistoria och möjligheterna som ges för friluftslivet. Huvudfunktionen för ett biosfärområde är att utveckla, bevara och stödja området vilket älvdalen ger stora möjligheter till. Klimatforskningen får särskilda förutsättningar genom områdets storlek och karaktär.