Vad gör vi i Vindelälven-Juhtatdahka?

Att kandidera för att bli ett biosfärområde innebär i huvudsak två saker; dels ska vi skriva en biosfäransökan och dels ska vi bygga upp det blivande biosfärområdets arbete.

Att skriva en biosfäransökan

För att kunna bli ett biosfärområde måste en ansökan till Unesco skrivas. Ansökan skrivs utifrån en mall med ca 150 detaljfrågor där man beskriver hur området ser ut i dag, biologiskt och kulturellt. Det är viktigt att beskriva vad som redan görs och vad man vill göra för att området ska uppfylla kriterierna för ett biosfärområde.

Att bygga upp ett biosfärområde

Förankring genom lokalt engagemang
Engagemanget för Vindelälven är mycket stort vilket redan manifesterades under kampen mot utbyggnad som fördes av Vindelälvs- och Laisälvsborna på 60-talet. Detta engagemang lever vidare i dag. Det finns en krismedvetenhet i älvdalen och man menar på flera håll att ett biosfärarbete borde ha startat redan för 40-50 år sedan och att det nu är mer än hög tid. Men även om vilja och engagemanget finns så är befolkningen idag liten och på många håll också allt äldre. Detta ställer krav på formerna för delaktighet i ett framtida biosfär­område.

Fokusområden
Just nu arbetar vi med att försöka identifiera de områden som är mest viktiga att arbeta med i vårt område. Vi kommer i vårt framtida biosfärområde även att arbeta med teman som berör fokusområdena.

Vi kommer att behöva din hjälp med att ta fram de fokusområden som är viktigast att arbeta med. Mer information kommer här på hemsidan framöver.

Biosfäriska projekt
Under kandidaturen ska området i möjligaste mån verka som ett biosfärområde. Ett sätt att tydligt verka för en hållbar utveckling av området är att ekonomisk stöttar nya hållbara initiativ. Förutom att få igång hållbara verksamheter i området ger satsningen även strålkastarljus på biosfärarbetet. Intresset och även trovärdigheten ökar då inte alla pengar används till administration av biosfärkandidaturen i sig, utan även direkt tillfaller de som bor och/eller verkar i biosfärområdet.

Under 2016 påbörjades en ekonomisk stöttning av prioriterade projekt. Under 2017 kommer vi fortsätta stötta hållbara projekt och få en helhetsbild över hållbara satsningar i hela området, oavsett finansiär.

Biosfärambassadörsutbildning
Under vintern 2016/17 arbetar kansliet med att bygga upp biosfärsambassadörsutbildningen för Vindelälven-Juhtatdahka. Målet är att utbildningen ska ges i alla sex kommuner under 2017 (två kommuner) och 2018 (fyra kommuner). Vi arbetar för att köra den första utbildningen under oktober/november 2017.

Ju fler biosfärambassadörer som utbildar sig, och som sen pratar om biosfärarbetet och om det unika med området (med familj, vänner, arbetskamrater mm), ju fler nås av informationen.

Följande kunskapsområden tas upp under utbildningen: i) biosfärområden och hållbar utveckling, ii) natur, kultur och friluftsliv, iii) samisk kultur, historia och renskötsel, iv) areella näringar, v) övrigt näringsliv och vi) rollen som ambassadör. Under våren 2017 sätts utbildningen samman. Utbildningen startar under senvåren/hösten 2017.