Fler övergripande aktörer i V-J

Fiskeområde Vindelälven

Fiskeområde Vindelälven är en ideell förening som är verksam inom Vindelälvens avrinningsområde och Umeälvens nedre del. Föreningen har som uppgift att enligt Leadermetoden förvalta och fördela medel, från EU:s Havs- och Fiskerifond och regionen, till projekt som kan utveckla fiskresursen, sportfisket och fiskerinäringen i området

http://www.fiskeomradevindelalven.se/

 

Vindelalven.se

Det här är en portal som, på samma vis som Vindelalvenjuhtatdahka.se, försöker fånga en övergripande bild av vad som pågår i Vindelälvsdalen.

vindelalvsen.se

 

Vindel River LIFE

Inom Vindel River LIFE restaurerades 25 av Vindelälvens biflöden som alla hade fragmenterats och kanaliserats under flottningsepoken. Projektet drevs av Umeå universitet i samarbete med Ume/Vindelälvens Fiskeråd, Sveriges lantbruksuniversitet och Havs- och vattenmyndigheten och det pågick från 2010 till 31 oktober 2015.

vindelriverlife.se2