Om biosfären

VARFÖR FINNS VI?

  • För att vårt område är unikt
  • För att det finns ett stort lokalt, regionalt och nationellt engagemang samt att projektverksamheten i området är omfattande
  • För att det finns en brett förankrad önskan om att samla regionen från fjäll till kust
  • För att vi ska vara en neutral arena och kunna hitta nya vägar för att möjliggöra en långsiktigt positiv och hållbar utveckling för hela Vindelälvs- och Laisdalen.

VAD GÖR VI?

  • Vi stöttar och inspirerar lokala aktörer i området till att arbeta för en hållbar utveckling
  • Vi möjliggör nya samarbeten som gynnar en hållbar utveckling
  • Vi projekt-, eller processleder samarbetsinitiativ med syfte att stärka vårt område.

VAD ÄR ETT BIOSFÄROMRÅDE?
Ordet biosfär betyder allt levande på jorden och den miljö det lever i. Det handlar om sampelet mellan människan och miljön. Biosfärområdenas uppgift är att visa upp goda exempel på hur vi skapar en hållbar framtid för kommande generationer och utveckla lokala lösningar på globala utmaningar genom att utforska frågan ”Vad innebär hållbar utveckling för oss?”. Varje biosfärområde är unikt och formas efter de lokala förutsättningarna. Ett biosfärområdes utveckling bestäms av oss människor och organisationer som bor och verkar i området.

Ett biosfärområde har tre huvudsyften:

  • Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt,
  • Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap,
  • Stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning.

Vi ska lokalt i området sträva efter att på bästa sätt tillämpa dessa syften. Lokal samverkan är grunden!

BIOSFÄRPROGRAMMET
Programmet sätter upp de riktlinjer som talar om vilka fokus biosfärområden ska ha.

SVENSKA BIOSFÄROMRÅDEN
Biosfärområden utses av Unesco, FN-organet för kultur, vetenskap och utbildning. Biosfärområdenas uppgift är att visa upp goda exempel på hur vi skapar en hållbar framtid för kommande generationer och utveckla lokala lösningar på globala utmaningar genom att utforska frågan ”Vad innebär hållbar utveckling för oss?” Inom ett biosfärområde ska man arbeta för att främja naturvård, samhällsutveckling och utveckling av forskning och utbildning – genom samarbete. Ett biosfärområde formas efter lokala förutsättningar, just därför är varje biosfärområde unikt!

Ett beslut om biosfärområde ger i sig inte ett skydd i juridisk mening. Det tillför alltså inte några nya regelverk eller restriktioner. Istället är det meningen att biosfärområdet ska fungera inspirerande. Om många strävar mot gemensamt satt mål, blir krafterna och möjligheterna starkare. Samarbete och deltagande är därför grunden i biosfärkonceptet. Du är en del av biosfären!

I Sverige finns fem biosfärområden:

Se filmen om Biosfärprogrammet Sverige här

Se filmen om ekosystemtjänster i Kristianstad vattenrike biosfärområde här

Förutom Vindelälven-Juhtatdahka är även Voxnadalen en biosfärkandidat. De kommer lämna in en ansökan till Unesco under 2017 om att bli ett biosfärområde.

Läs mer om biosfärområden under Fem snabba svar

 Biosfärområden i Sverige