Om biosfären

Ordet biosfär är ett samlingsnamn för allt levande på jorden och den miljö det lever i.

VARFÖR FINNS VI?

  • För att vårt område är unikt
  • För att det finns ett stort lokalt, regionalt och nationellt engagemang samt att projektverksamheten i området är omfattande
  • För att det finns en brett förankrad önskan om att samla regionen från fjäll till kust
  • För att vi ska vara en neutral arena och kunna hitta nya vägar för att möjliggöra en långsiktigt positiv och hållbar utveckling för hela Vindelälvs- och Laisdalen.

VAD GÖR VI?

  • Vi stöttar och inspirerar lokala aktörer i området till att arbeta för en hållbar utveckling
  • Vi möjliggör nya samarbeten som gynnar en hållbar utveckling
  • Vi projekt-, eller processleder samarbetsinitiativ med syfte att stärka vårt område

VAD ÄR ETT BIOSFÄROMRÅDE?
Biosfärområdenas uppgift är att visa upp och inspirera till goda initiativ för hur vi skapar en hållbar framtid för oss själva och för kommande generationer. Tillsammans utvecklar vi lokala lösningar på globala utmaningar genom samverkan och delaktighet. Varje biosfärområde är unikt och formas efter de lokala förutsättningarna. Ett biosfärområdes utveckling bestäms av oss människor och organisationer som bor och verkar i området.

Ett biosfärområde har tre huvudsyften:

    • Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt

    • Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap

    • Stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning.

Vi ska lokalt i området sträva efter att på bästa sätt tillämpa dessa syften. Lokal samverkan är grunden!

BIOSFÄRPROGRAMMET
Programmet sätter upp de riktlinjer som talar om vilka fokus biosfärområden ska ha.

SVENSKA BIOSFÄROMRÅDEN 
Biosfärområden utses av Unesco, FN-organet för kultur, vetenskap och utbildning. Inom ett biosfärområde ska man arbeta för hållbar samhällsutveckling, främja naturvårdsinsatser och utveckling av forskning och utbildning – genom samarbete. Ett biosfärområde formas efter lokala förutsättningar, just därför är varje biosfärområde unikt!

Biosfärområden innebär bara möjligheter – Biosfärområden tillför inga regelverk eller restriktioner. Meningen med biosfärområden är att de ska fungera inspirerande. Om många strävar mot gemensamma mål blir krafterna och möjligheterna starkare. Samarbete och deltagande är därför grunden i biosfärkonceptet. Du är en del av biosfären!

I Sverige finns fem biosfärområden:

Se filmen om Biosfärprogrammet Sverige här

Se filmen om ekosystemtjänster i Kristianstad vattenrike biosfärområde här

Förutom Vindelälven-Juhtatdahka är även Voxnadalen en biosfärkandidat som lämnat in sin ansökan till Unescorådet i Sverige i juni 2018.

Läs mer om biosfärområden under Fem snabba svar

 Biosfärområden i Sverige