Förstudie väg 363, 2017

Hållbara res- och transportmöjligheter efter en turistväg
Kansliet är med i arbetsgruppen för detta spännande projekt där målet med ett tänkt genomförandeprojekt är att under en så pass lång tid att möjliggöra utvärdering och prova en bättre, kollektiv transportlösning för besökare och matvaror i ett stråk, med det tilltänkta biosfärområdet Vindelälven – Juhtatdahka och efter väg 363 som testområde. Då utvecklingen i besöksnäringen ställer allt större krav på ett systematiskt och strategiskt arbete i kommuner och regioner är en framgångsrik besöksnäring beroende av att näringens behov och perspektiv lyfts in i samhällsplaneringen, exempelvis i infrastrukturplaner och tillgänglighetsfrågor. Det krävs en helhetssyn som omfattar flera verksamhetsområden. Om området Vindelälven – Juhtatdahka blir ett biosfärområde, kommer attraktionskraften men också behovet av hållbara transporter och hållbar turism i området att öka. Västerbottens trafik- och infrastruktursystem är viktiga för den regionala utvecklingen. Länets vidsträckthet, spridda befolkningskoncentrationer och skiftande förutsättningar gör att högkvalitativa och tillgängliga persontransporter är en avgörande framtids- och utvecklingsfråga. Med långa inomregionala avstånd behöver vi även utveckla distansöverbryggande lösningar och innovativa sätt att tillhandahålla service och tjänster. Regionen behöver även bli nåbar och tillgänglig från andra regioner och länder för att vi ska kunna nå vårt mål att öka tillväxten inom besöksnäringen. Läs mer här