Ansökan

Obs! Remisstiden är nu ute och vi omarbetar ansökan utifrån inkomna yttranden. Du kan fortfarande ladda ner och läsa den första remissversionen men det är inte längre möjligt att lämna in yttrande. Så snart den uppdaterade versionen är klar läggs den ut på denna sida./ Mvh Kansliet

Här kan du ladda ner det planerade biosfärområdets ansökan för att bli ett av Unescos världsnätverk av biosfärområden. Målgruppen för ansökan är MAB-sekretariatet på Unescos högkvarter i Paris (MAB=Man and the Biosphere Programme). Innan den hamnar hos dem för beslut får alla nu möjligheten att inkomma med synpunkter. Det gäller berörda lokala och regionala instanser, inklusive lokalbefolkning och verksamma, samt centrala myndigheter och programkommittén för Biosfärprogrammet.

Här kan du ladda ner remissversionen: Unesco-ansökan Vindelälven-Juhtatdahka

Här kan du ladda ner bilagor till remissversionen: Bilagor remissversion

 

Vi vill ha skriftliga kommentarer. Dessa kan lämnas in när som helst fram till den 8 december 2017. Kommentarerna skickas till johanna@vindelalven.se Skriv ”Remissyttrande” i ämnesfältet. Det går även att skicka per post (märk kuvertet med ”Remissyttrande”) till:

Johanna Gardeström
Vindelälven-Juhtatdahka biosfärområdeskandidatur

Vindelns kommun
Kommunalhusvägen 11
922 81  VINDELN

 

Övrig information

Om så önskas kan koordinatorn eller styrelseordförande hålla en dragning om denna ansökan och det pågående biosfärarbetet. Boka i så fall in detta snarast via kontakten ovan.

Remisshantering och ansökningsprocedur

När remissperioden är slut besvaras inkomna synpunkter där ändringar som gjorts tydligt visas. De centrala myndigheter som yttrat sig över handlingen bör nu skicka en skrivelse till ovannämnda e-postadress/postadress där myndigheten deklarerar sitt ställningstagande. Ansökan behandlas i programkommittén för Biosfärprogrammet i mars 2018.

När ansökan är komplett och godkänd, översätts den till engelska. Myndigheter och statliga instanser som har särskilda åtaganden för förvaltning av skyddade områden, samt programkommittén signerar ansökan enligt direktiv i Kap.5. Ett svenskt original översänds till Svenska Unescorådet för handläggning. Vid positivt beslut ska Sveriges regering i sin tur besluta om att nominera området till Unesco och uppdrar åt Svenska Unescorådet att lämna nomineringen till MAB-sekretariatet på Unescos högkvarter i Paris senast september 2018.

Ett engelskt original och en digital kopia sänds till MAB-sekretariatet. Det inkluderar även bilagor med engelska originalhandlingar av listor med markanvändnings- och skötselplaner samt ev. rekommendationsbrev. Unesco förväntas fatta det slutgiltiga beslutet i juni 2019.